Semiplius
Registracija
Registracija

Gegužė – vienas aktyviausių mėnesių mokyklose. Tai lyg ir darbų suvestinė, rezultatų apibendrinimas. Šiais mokslo metais ugdymo procese daug dėmesio buvo 2017 05 10skiriama individualiai vaiko/mokinio pažangai, ugdymo(-si) sėkmei. Šiais klausimais Kretingos rajono mokyklų direktorių pavaduotojai domėjosi edukacinės išvykos „Ugdymo(-si) sėkmės Šiaulių miesto švietimo įstaigose“ metu. Didždvario gimnazija pristatė mokyklos sėkmės istoriją, dalijosi vadybos, mokinio asmeninės pažangos ir kitais klausimais. „Romuvos“ progimnazijos administracija supažindino su mokyklos strategija, mokinių ir mokytojų motyvacijos skatinimo metodais, - kaip tik lankymosi dieną vyko šventė gabiems mokiniams ir jų mokytojams, tėveliams. Lopšelio-darželio „Gluosnis“ administracija pasidžiaugė sėkmingu etnografiniu, meniniu, sportiniu ir užsienio kalbų ugdymu, aukšta pedagogų motyvacija. Edukacinės išvykos apibendrinimas vyko Chaimo Frenkelio viloje, kur pedagogai susipažino su dvarų kultūra, košerinio maisto gamybos metodika, Frenkelių paveldu Šiauliuose.

Nors kalendorius bylojo pavasario pabaigą, tačiau gamta iškrėtė pokštą: edukacinės išvykos dalyviai pasisėmė ne tik pedagoginės, vadybinės patirties, bet ir pasidžiaugė gegužės sniegu.

Metodininkė Rima Ramoškienė

2017 05 09Gegužės 9 d. Kretingos rajono kultūros centre vyko Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus užsakyto tyrimo „Geros mokyklos link“ rezultatų pristatymas mokyklų direktoriams, direktorių pavaduotojams, metodinių būrelių pirmininkams, mokyklų klasių vadovų metodinių grupių pirmininkams, pedagogų profesinės sąjungos atstovams.

Tyrimą atliko ir rezultatus pristatė Šiaulių universiteto komanda: dr. Andrius Norkus, kūno kultūros ir sporto edukologijos katedros lektorius, doc. dr. Erika Masiliauskienė, Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto dekanė, Odeta Šapelytė, Sveikatos ir socialinės gerovės studijų katedros lektorė. Tyrimu siekta atskleisti Kretingos rajono mokyklų ugdymosi proceso dalyvių (mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų, mokyklų vadovų) nuomonę apie dabartinę mokyklą bei jų lūkesčius Gerai mokyklai.

Po mokslininkų tyrimo pristatymo dalyviai dirbo grupėse, diskutavo, ieškojo galimų būdų kaip švietimo bendruomenės veikdamos skirtingose srityse (ugdymo ir ugdymosi, ugdymo(-si) aplinkų kūrimo, ugdymo(-si) rezultatų siekimo, mokyklos atvirumo) skirtingu lygmeniu (mokytojo, mokyklos, savivaldybės lygmuo) dirbdamos kartu ir bendradarbiaudamos galėtų pasiekti, kad kiekviena rajono mokykla taptų gera mokykla, kad kiekvienas rajono mokyklos bendruomenės narys su pasididžiavimu galėtų pasakyti: „Čia mano mokykla, aš joje mokausi/dirbu ir man gera čia būti“.

Tikimės, kad Kretingos rajono mokyklos, remdamosios tyrimo išvadomis bei praktinio darbo-diskusijos rezultatais, numatys mokyklos tobulinimo prioritetines sritis, pasirinks, kokius mokyklos veiklos aspektus jos nori tobulinti pirmiausia, siekdamos tapti geromis mokyklomis.

Aurelija Jedenkienė, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui

Akmenų įvairovė stulbinanti: kalnų uolos, lauko rieduliai, blykčiojantys deimantai, karūnose spindintys safyrai ir rubinai... Vertingieji mineralai ir pusbrangiai akmenys nuo žilos senovės žinomi ne tik kaip materialinė vertybė, bet ir kaip turintys tam tikrų gydomųjų savybių. Akmenys buvo naudojami kaip amuletai ir talismanai.

Kūrėjui akmenys yra gyvi, tik reikia mokėti prakalbinti. Juos prakalbina, moko draugauti vienus su kitais, su oda bei metalu papuošalų kūrėja Donata Ataitė-Endružienė. Turėdama laisvą minutę, arba, kai vyras išvykęs, o vaikai miega, ima į rankas įrankius ir jau kokį dešimtmetį kuria vėrinius, apyrankes, auskarus. Pati jų turi begales, dovanoja giminaičiams ar draugams, yra iškeliavusių į užsienį. Jais puošiasi Lietuvos estrados žvaigždės. Gegužės mėnesį Kretingos rajono švietimo centre surengta autorinė Donatos kurtų papuošalų paroda. Parodos autorė, kiek save atsimena, vis ką nors darydavo, kurdavo, siūdavo, veldavo (draugės sako, kad greitai ir batus pradės siūti), nes norėjo būti originali, pasipuošti pačios sukurtu aksesuaru, kurio tikrai niekas neturi.

Kretingos rajono švietimo centre kviečiame aplankyti dar dvi parodas. Simono Daukanto progimnazijos 6-8 klasių mokiniai, vadovaujami dailės mokytojos metodininkės Živilės Sabaliauskaitės surengė ir pristatė paveikslų parodą „Peizažo interpretacija“. Mokiniai mėgsta piešti, sako, kad tai padeda pačiam atsiskleisti, o tai pradėjo daryti tik dėl geros, malonios, įkvepiančios mokytojos.

Rūdaičių mokyklos, Kurmaičių pradinės mokyklos ir S. Daukanto progimnazijos pradinių klasių mokiniai vykdo neformalaus vaikų švietimo „Neformalaus ugdymo keramikos programos” veiklas, kuria darbelius iš molio ir nori pasidžiaugti surengtoje parodoje „Pavasario laukimo įkvėpti“. Mokinius lavina, skatina kurti laisvoji mokytoja Lina Nikartienė.

Kviečiame aplankyti parodas, nes kiekviena akimirka pilna nuostabos ir kūrybos.


Kretingos rajono švietimo centro metodininkė Gėnė Benetienė
 

„Mokymo priemonės, metodai, veiklos, padedančios siekti mokinio individualios pažangos

ir aktyvios veiklos“2017 04 27

Sėkmingas ugdymo(-si) procesas, aukšta mokymosi motyvacija, pažanga – tai nuolatinė mokyklų veiklos siekiamybė. 2016-2017 mokslo metais švietimo įstaigos ypatingai daug dėmesio skyrė individualiai vaiko/mokinio pažangai. Balandžio 27 d. Kretingos rajono matematikos mokytojų metodinis būrelis organizavo apskrito stalo diskusiją „Mokymo priemonės, metodai, veiklos, padedančios siekti mokinio individualios pažangos ir aktyvios veiklos“. Renginio metu buvo aptarti ugdymo metodai, skatinantys mokinių motyvaciją, kūrybiškumą. Mokytojai pristatė integruotų pamokų pavyzdžius, aptarė projektinės veiklos rezultatus, diskutavo, dalijosi pedagogine patirtimi. Dėkojame matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkei Aušrai Bončkienei už renginio organizavimą bei rajono matematikos mokytojams už įdomius pranešimus, aktyvias diskusijas.

Metodininkė Rima Ramoškienė

Gražus būrys Kretingos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų svečiavosi Vilniaus edukologijos 2017 04 27universitete ir universiteto darželyje „Mažųjų akademija“ . Darželio direktorė dokt. Birutė Vitytė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Mereckaitė pristatė „jauno“ darželio veiklą, planus, svajones, parodė patalpas ir pakomentavo vykdomas veiklas. Su Lietuvos edukologijos universiteto Vaikystės studijų katedros vedėja doc. dr. Birute Autukevičiene diskutavome apie ikimokyklinio ugdymo programas, planus, vaikų pasiekimų vertinimą, fiksavimą ir kita.

LEU oranžerijos vyresnioji botanikė Teresė Jokšienė supažindino su oranžerijos „gyventojais“, papasakojo įdomių faktų apie augalus, jų poreikius ir pomėgius.

Esame dėkingi visiems, kurie rado ir skyrė laiko kretingiškiams.

Metodininkė Gėnė Benetienė

„Skaitymo ir rašymo įgūdžių tobulinimas visų dalykų pamokose“ mokykloje-darželyje „Žibutė“

Informacinių technologijų užkariautoje kasdienybėje dažnai akcentuojame jų naudą, užsimerkdami prieš „šalutinį poveikį“. Nuolatinis 2017 04 20skubėjimas, informacijos gausa bei technologijų pagalba skatina mokinius atlikti užduotis neįsigilinant į jas. Vis sunkiau tampa išmokti taisyklingai rašyti, suvokti skaitomą tekstą. Tai patvirtina ir nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai.
Vienas iš šių mokslo metų Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos prioritetų – skaitymo ir rašymo įgūdžių tobulinimas. Pedagogai, bibliotekininkai, tėveliai kviečiami domėtis ir lavinti mokinių skaitymo ir rašymo įgūdžius. Šiuo tikslu balandžio 20 dieną mokykloje-darželyje „Žibutė“ buvo organizuota apskrito stalo diskusija „Skaitymo ir rašymo įgūdžių tobulinimas visų dalykų pamokose“. Renginyje skaitė pranešimus, diskutavo, dalijosi patirtimi 16 Kretingos zonos pradinio ugdymo mokytojų. Už renginio organizavimą bei metodinės patirties sklaidą rajone dėkojame mokyklos-darželio „Žibutė“ pradinio ugdymo mokytojai metodininkei, Kretingos zonos pradinio ugdymo metodinio būrelio pirmininkei Daivai Stonkienei, direktorei Mildai Žilienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vidai Petrauskienei, pradinio ugdymo vyresniajai mokytojai Dainorai Statneckienei bei visiems apskrito stalo diskusijoje dalyvavusiems mokytojams. Tikimės, kad šis metodinis renginys padės mokytojams ne tik geriau perprasti skaitymo ir rašymo gebėjimų plėtojimo ypatumus, bet ir efektyviau juos ugdyti.

Metodininkė Rima Ramoškienė

Informuojame, jog keičiasi renginio data: regioninės verslo ir finansinio raštingumo varžytuvės „Dėk eurą prie euro“ Kretingos rajono Vydmantų gimnazijoje vyks gegužės 8 d. 12.00 val.

Šių metų balandžio 13 d. Kretingos rajono švietimo centras inicijavo metodinę dieną-išvyką į parodą „Sužinokime, tobulėkime, veikime“ Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje. Išvykoje dalyvavo 1720170413 093035 pedagogų iš įvairių Kretingos rajono švietimo įstaigų.
Parodos lankytojams buvo siūlomas platus renginių spektras šiuo metu aktualiomis švietimui temomis: pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimas, bendrieji ugdymo planai, mokyklų strateginis planavimas, Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimo galimybės mokykloje, mokinių pasiekimų ir pažangos rezultatų gerinimas bei ugdymo proceso tobulinimas. Temos buvo gvildenamos pasitelkiant įvairias veiklos formas: diskusijas, edukacinius užsiėmimus, veiklų pristatymus, metodų ir metodinių priemonių demonstracijas.

Skaityti daugiau: Paroda „Sužinokime, tobulėkime, veikime“

Skaidrė4

Už lango čiulba pavasaris, o buvo ilgi ir tamsūs žiemos vakarai, kurie kūrėjams leido ramiai kurti, įprasminti, pražydinti savo mintis, o savo sukurtais darbais pradžiuginti artimuosius, bendradarbius, papuošti aplinką.

Popieriaus karpymo menas – tradicinio kinų meno šaka, atsiradusi daugiau nei prieš 2000 metų, kai buvo išrastas popierius. Vėliau ši meno šaka įvairiomis atmainomis paplito visame pasaulyje. Lietuvoje popieriaus karpiniais pradėta užsiiminėti šešioliktame amžiuje. Iš praeities atėjęs kruopštus popieriaus karpymo menas šiandieninėje meno terpėje dažniausiai išlaiko tą pačią archaišką ir natūralią plastikos išraišką, geometrinę liaudies meno ornamentiką. Karpiniai būna simetriniai, asimetriniai, mišrūs.

Popieriuje pražysta ir Loretos Daškevičės, dirbančios auklėtoja Rūdaičių mokykloje, mintys. Jos autorinė karpinių paroda „Kai pražysta mintys...“ pristatoma Kretingos rajono švietimo centre. Kūrėja nuolat karpo, pjausto popierių, nes progų darbeliais papuošti aplinką yra įvairiausių, todėl iškarpytos žydi gėlės, auga medžiai, skraido paukščiai, ritasi velykiniai margučiai. Autorės karpiniai plastiški, išraiškingi, dinamiški.

Švietimo centre kviečiame aplankyti dar dvi parodas. Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ tėveliai buvo atidarę „Žaislų fabrikėlį“, darželyje vyko netradicinė amatų savaitė - projektas, kurios metu auklėtojos kvietė vaikus kartu su tėveliais sukurti (numegzti, pasiūti, išdrožti, nulipdyti ir t.t.) savo vienintelį nepakartojamą žaisliuką. Parodoje daug žaisliukų siūtų, megztų, išlankstytų iš popieriaus, pagamintų iš medžio. Medžio darbai išskirtiniai savo grožiu, meniškumu ir savo paskirtimi: lėktuvas – prilygsta modeliui, kaladėlės – matematikai, mokymo priemonė lietuvių kalbai, kurią gali vežimėlyje vežti kur tik nori, įvairios drožinėtos figūros tinka smulkiajai motorikai lavinti, skaičiavimui ar šiaip žaidimams. Labai daug žaisliukų, kurie gali būti miego draugai, pasakų veikėjai, žaidimų partneriai, kurios galima valyti, skalbti, puošti, rengti. Koks nuostabus žodis - vaikystė! Vaikystė dar smagesnė, kai kartu su tėveliais bendrauji, kuri, gamini tą vienintelį, patį įspūdingiausią žaisliuką. Dėkojame auklėtojoms metodininkėms Irenai Lukauskienei, Kristinai Kaunienei už parodos pristatymą.

Salantų meno mokyklos mokiniai, vadovaujami dailės mokytojos metodininkės Ingridos Taujanskienės, mokė draugauti spalvas. Spalvų draugystę kviečiame pamatyti parodoje.

Visus kviečiame ir laukiame.


Kretingos rajono švietimo centro metodininkė Gėnė Benetienė

 

Balandžio 7 dieną Darbėnų gimnazijoje vyko Kurmaičių pradinės mokyklos (mokytoja Vilma Petrauskienė) Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyriaus (mokytoja Vida Jonauskienė), Grūšlaukės (mokytoja Ramunė Stonkuvienė) ir Kartenos (mokytoja Monika Žeimienė) daugiafunkcių-centrų ir Darbėnų gimnazijos (mokytoja Ingrida Grikšienė) pradinių klasių šaškininkų varžybos. Teisėjavo kūno kultūros mokytojas Rolandas Juknevičius ir pradinių klasių mokytoja Ingrida Grikšienė.
Nugalėtojai tapo Darbėnų gimnazijos komanda: Laurynas Kontrimas (1a), Andrius Budrikas (2a) Edgaras Navickas, Dovydas Urbšas (4 klasė).
Jiems padovanotos šaškės, o kiekvienam dalyviui padėkos ir saldūs prizai. Gimnazijos direktorė Sonata Litvinienė linkėjo žaidėjams ir toliau ugdyti loginį mąstymą, atmintį, lavinti protą bei vaizduotę.

Ingrida Grikšienė, šaškių būrelio mokytoja

Puslapis 13 iš 16

Nariai
108
Straipsniai
468
Straipsnių peržiūros
1219308

Prisijungimas

Joomla templates by Joomlashine