Semiplius
Registracija
Registracija

​Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, sporto ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 4 dieną pateiktas rekomendacijas „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos pakeitimų karantino metu“, 2020 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-679 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo” pakeitė Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas).

Pagal gautas rekomendacijas Tvarkos apraše tarp kandidatų ir vykdytojų įteisintas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas (jeigu kontaktas trunka ilgiau kaip 15 min.) ir egzaminų, vykdomų raštu, ir užsienio kalbos egzaminų kalbėjimo dalies metu. Brandos egzaminų centruose grupes sudarys 9 kandidatai. Per egzaminus vykdytojai ir kandidatai privalės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), jei privalomas šių kaukių dėvėjimas egzamino vykdymo metu įtvirtintas karantino režimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Jei egzamino vykdymo metu karantino režimą reglamentuojančiuose teisės aktuose tokia pareiga nebus įtvirtinta, kandidatai irgi galės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir (ar) vienkartines pirštines.

Prieš egzaminus patalpos turės būti paruoštos ir išvalytos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu. Kandidatų srautai brandos egzaminų centruose bus reguliuojami taip, kad būtų išvengta artimo kontakto tarp jame esančių asmenų, t. y., kontakto mažesniu kaip 2 m atstumu, trunkančio ilgiau kaip 15 min. Atsižvelgiant į tai, bus planuojamas tiek kandidatų atvykimas į egzaminų centrą, tiek pasiskirstymas į egzaminų patalpas, planuojamas sanitarinių patalpų, įrenginių (tualetų, praustuvių) skaičius, sudarytos tinkamos sąlygos kandidatų ir vykdytojų rankų higienai (visose praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinių rankšluosčių ar rankų džiovintuvas). Šalia įėjimų į egzaminų centrus, patalpas, kuriose vykdomi egzaminai, turės būti sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).

Atvykdami į egzaminų centro patalpas ir vykdytojai, ir kandidatai turės pateikti užpildytą deklaraciją apie sveikatos būklę, nebuvimą pareigos izoliuotis ar laikytis kitų Visuomenės sveikatos centro nustatytų neleidžiančių vykdyti egzaminų priežiūrą įpareigojimų. Į egzaminų centro patalpas nebus įleidžiami asmenys, kuriems skirta privaloma izoliacija. Tvarkos apraše įteisinta, kad kandidatams dėl skirtos privalomos izoliacijos pasirinkti brandos egzaminai gali būti atidėti pakartotinei sesijai.

Siekiant eliminuoti net teorinę egzaminų vertintojų užsikrėtimo riziką, įteisinta nuostata, kad kandidatų raštu atliktus darbus vertintojai pradės vertinti tik kitą dieną po egzamino. Kaip ir kasmet, bus sudarytos higieniškos sąlygos kandidatams nemokamai atsigerti geriamojo vandens, be to, jie vandens buteliukus galės atsinešti ir patys.

Nors pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo ar individualaus ugdymo plano dalyko brandos darbo keisti anksčiau nebuvo leidžiama, kandidatai iki einamųjų metų gegužės 18 dienos galės pareikšti mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti egzaminus, vadovui atsisakymą raštu (elektroniniu būdu) laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų.

Papildytas ligų, dėl kurių kandidatai gali būti atleidžiami nuo brandos egzaminų, sąrašas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintame sąraše esančiomis ligomis.

Atkreipiame dėmesį, kad savivaldybių administracijoms leista savo teritorijoje iki gegužės 13 dienos iš naujo steigti brandos egzaminų centrus esamų centrų dalies kandidatų pagrindu, kai esamuose centruose nėra galimybių užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktų rekomendacijų. Dėl keliamų naujų reikalavimų informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino centrai bus steigiami kiekvienoje savivaldybėje, o kandidatų grupės sumažintos iki 6 kandidatų.

Kandidatai su Tvarkos aprašo keitimais bus supažindinti savose mokyklose. Visiems linkime išlikti sveikiems, ramios brandos egzaminų sesijos ir gerų rezultatų.​

Daugiau informacijos: Įsakymas dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo nr. ISAK-2391 „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Prašome susipažinti su Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu dėl „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.

Jeigu šis laikotarpis kelia stresą, jei jūs rengiatės susitikimui, pamokai, ruošiate namų darbus ar turite klausimų dėl kompiuterinio raštingumo, nuotolinės mokymo aplinkos panaudojimo, vietos parengimo nuotoliniam darbui, kvalifikacijos tobulinimo, gerosios darbo patirties sklaidos, ugdymo(si) ir bendravimo su vaikais karantino metu, susiduriate su psichologiniais ar specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų nuotolinio mokymosi sunkumais, maloniai kviečiame kreiptis į Kretingos rajono švietimo centro specialistus, kurie nuotoliniu būdu suteiks nemokamas individualias konsultacijas.

Konsultavimo sritisAtsakingas darbuotojas
 Bendra konsultacija Adelė
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
+370 614 54266
 Kvalifikacijos tobulinimas, metodinė veikla Vilija
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
+370 675 27944
Švietimo pagalba (psichologo, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, logopedo konsultacijos) Vaidota
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
+370 674 13759
 Zoom aplinkos taikymas nuotoliniam mokymui, vaizdo konferencijoms
Discord aplinkos taikymas
Antanas
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
+370 674 98033
 Virtualios mokymosi aplinkos Moodle įdiegimas, taikymas ugdymo procese. Google Classroom / G-Suite aplinkos taikymas nuotoliniam mokymui, vaizdo konferencijoms Aleksas
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
+370 674 48159
 Microsoft Teams / Microsft 365 aplinkos taikymas nuotoliniam mokymui, vaizdo konferencijoms Mindaugas
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
+370 675 32879
 Kompiuterinės darbo vietos paruošimas nuotoliniam mokymuisi, trukdžių šalinimas Giedrius
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
+370 691 91303

Kviečiame susipažinti su informacija pageidaujantiems nuotolinį mokymą organizuoti virtualioje moodle aplinkoje:

  • Mokomosios medžiagos pateikimo galimybės MOODLE
  • Veiklų planavimas MOODLE
  • Veiklos užbaigimo stebėsena MOODLE aplinkoje
  • Teksto redagavimas MOODLE aplinkoje
  • Grįžtamojo ryšio galimybės MOODLE aplinkoje
  • Vaizdo medžiaga MOODLE aplinkoje
  • MOODLE įdiegimas

Prašome peržiūrėti skaidres.

 

PRADINIS UGDYMAS http://www.vedlys.smm.lt/1-4_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.html

Ugdymo sodas: https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/prad

1. Skaitinių knygos „Upelis“ 1–2 klasei ir „Upelis“ 3–4 klasei (2018), kuriose pateikiama nemaža dalis Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrojoje programoje (2016) nurodytų privalomosios literatūros tekstų.Tekstų apačioje paaiškinti nežinomi žodžiai, supažindinama su kūrinėlių autoriais.

2. Pasaulio pažinimo pamokų veiklų aprašai (2018), skirti padėti mokytojams pamokose.

3. Lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė „Mano abėcėlė“ (2017). Ši mokymo(si) priemonė yra skirta pirmos klasės mokiniams, lankantiems bendrojo ugdymo mokyklą, ugdymo programas vykdančių tautinės mažumos kalba. „Mano abėcėlė“ padės pirmokui įgyti lietuvių kalbos (klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo) pradmenis, ugdytis socialinius, pilietinius ir kultūrinius gebėjimus, būtinus mokinio visaverčiam asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui, sėkmingam tolesniam mokymuisi, pagrindus.

4. Metodinė priemonė tautinių mažumų mokyklų pradinių klasių mokytojams „Lietuvių kalbos mokymas pradinėse klasėse“ (2018). Leidinys skirtas pradinių klasių mokytojams, dirbantiems tautinių mažumų mokyklose. Jos tikslas – paskatinti pradinių klasių mokytojus integruoti lietuvių kalbos mokymąsi į visus mokomuosius dalykus ir kitas ugdymo veiklas, ieškoti idėjų, ne tik naudotis pateiktais pavyzdžiais, bet ir kurti savus.

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/integruotos%20uzduotys_%20galutinis.pdf

5. Pasaulio pažinimas 1-4 klasei (teorija, vaizdo medžiaga, testai, užduotys, animacija: http://www.gamtukai.lt/

6. Užduotys priešmokyklinio ir pradinio ugdymo vaikams https://www.facebook.com/LavinaLT/

PAGRINDINIS UGDYMAS

1. Lietuvių kalbos (5-6 klasė) skaitmeninė priemonė:http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/

2. Lietuvių kalbos (7–8 klasė) skaitmeninė priemonė: http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/

3. Lietuvių kalba (9-10 klasė) skaitmeninė priemonė:https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10

4. Literatūra (5-8 klasė) http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/

5. Gamtos mokslų pamokos apima pagrindinių mokslinių tyrinėjimų bruožų žinojimą, suvokimą, kaip gamtos mokslai ir technologijos formuoja mūsų materialinę, intelektualinę ir kultūrinę aplinką bei norą ir sąmoningą piliečio pasiryžimą užsiimti su gamtos mokslais susijusia veikla ir domėjimąsi gamtamokslinėmis idėjomis. https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/125

6. Gamtos mokslų pamokos (5-6 klasė) skaitmeninė priemonė http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/

7. Gamtos mokslų pamokos (7-8 klasė) skaitmeninė priemonė http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/

8. Matematinis raštingumas. Priemonė skirta, taikyti matematines žinias ir interpretuoti gautus rezultatus įvairiuose kontekstuose.https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/122

9. Skaitymo gebėjimams ugdyti. Suprasti, apmąstyti rašytinius tekstus ir jais naudotis, siekiant įgyvendinti savo tikslus, plėsti žinias ir galimybes bei veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime. https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/126

10. Geografija (6-8 klasei) skaitmeninė priemonė: http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/

11. Geografija (9-10 klasei) skaitmeninė priemonė: https://smp2014ge.ugdome.lt/

12. Istorija (9-10 klasei) skaitmeninė priemonė: http://smp2014is.ugdome.lt/

13. Sauga ir sveikata (6-8 klasei) skaitmeninė priemonė: http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt/

14. Chemija (9-10 klasei) skaitmeninė priemonė:https://smp2014ch.ugdome.lt/

15. Technologijos (5-10 klasė) elektronika, tekstilė, dizainas, konstrukcinės medžiagos: http://smp2014te.ugdome.lt/

VIDURINIS UGDYMAS

1. Lietuvių kalba ir literatūra (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė: https://smp2014lt.ugdome.lt/11-12

2. Dorinis ugdymas (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė: https://smp2014do.ugdome.lt/

3. Geografija (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė: https://smp2014ge.ugdome.lt/

4. Skaitmeninė mokymo priemonė tautinių mažumų gimtosioms kalboms (rusų, lenkų, baltarusių) https://smp2014tm.ugdome.lt/

5. Istorija (11-12 klasei) skaitmeninė priemonė: http://smp2014is.ugdome.lt/

6. Matematika (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė: https://smp2014ma.ugdome.lt/

7. Chemija (11-12 klasei) skaitmeninė priemonė: https://smp2014ch.ugdome.lt/

8. Meninis ugdymas (11-12 klasė) dailė, muzika, šokis, teatras: http://smp2014me.ugdome.lt/

Bendros nuorodos į:

    1. Kino fonas: https://www.kinofondas.lt/?fbclid=IwAR2_HYXoXAqbmc_ukbNTGo0-0iAsVkiZZ9-UHY6XZaLbGXlY8QXZu60cuLQ

2. Egzaminatorius 11-12 kl. https://egzaminatorius.lt/ (ruošiami trumpi pristatymai ir naudojimo instrukcijos)

3. EMA pradinis ir pagrindinis ugdymas https://emapamokos.lt/ (ruošiami trumpi pristatymai ir naudojimo instrukcijos)

4. „EDUKA klasės“. Registruokitės ir prisijungti https://klase.eduka.lt/auth

5. Lietuvių kalbos vaizdo pamokos: https://www.youtube.com/watch?v=9AD2kz22k6g&list=PLL7M9q7kAPON0HKTwtwqbiQaQKNyk2mTR

6. Fizikos vaizdo pamokos:https://www.youtube.com/watch?v=Z8JcXUl116I&list=PL597CD4D0CB4BD4CB

7. Matematikos vaizdo pamokos:https://www.youtube.com/playlist?list=PLA73DF16EFAEA69E7

8. Matematika http://www.matematika.lt/

9. Lietuvių kalba: nuo starto iki finišo? Prieš lietuvių kalbos egzaminą: https://www.youtube.com/watch?v=Zi-dMfGH-LM

10.Aktuali informacija tautinių mažumų Lietuvos mokykloms (lenkų kalba) http://portalszkolny.org/

11. Medžiaga lietuvių kalbos ir gamtos mokslų mokytojams https://www.upc.smm.lt/projektai/koncentras/

12. Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų medžiaga. https://www.nec.lt/342/

13. Skaitmeninės ugdymo priemonės https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/smp/

14. Atvirųjų skaitmeninių išteklių rinkinys Ugdymo sode: https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/newsmp

15. Medžiaga mokytojams, skirta ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus (lietuvių kalba, matematika, gamtos mokslai, pradinis ir pagrindinis (5-6 ir 7-8 klasėms) ugdymas); (slaptažodis:563Modulis728)

http://www.sppc.lt/veikla/istekliu-bankas/specialieji-moduliai-auksteniuju-gebejimu-turintiems-vaikams-mokytojo-aplankas-mokytojo-aplankas/

16. Atviros užduotys mokiniams, skirtos ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus (lietuvių kalba, matematika, gamtos mokslai, pradinis ir pagrindinis (5-6 ir 7-8 klasėms) ugdymas); (slaptažodis:563Modulis728)

http://www.sppc.lt/veikla/istekliu-bankas/specialieji-moduliai-aukstesniuju-gebejimu-turintiems-vaikams-mokinio-aplankas/

Informacija iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus"

 

Kretingos rajono švietimo centras nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 27 d. atšaukia suplanuotus renginius ir kitas veiklas.
 
KONSULTACIJOS NUOTOLINIU BŪDU:
PEDAGOGINĖS IR PSICHOLOGINĖS PAGALBOS - tel. +370 674 13759
SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO – tel. +370 676 57968
SEMINARŲ - tel. +370 614 54265
OLIMPIADŲ, KONKURSŲ - tel. +370 683 20 575
METODINĖS VEIKLOS - tel. +370 646 93545
TURIZMO - tel. +370 616 34552, +370 605 43100
Daugiau informacijos el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.,
tel. +370 614 54266
 
Kretingos rajono švietimo centro direktorė Adelė Mazeliauskienė

Puslapis 3 iš 18

Joomla templates by Joomlashine