PAVIENIO MOKYMOSI FORMA
Pavienio mokymosi forma, kai tam tikrą laikotarpį mokinys mokosi individualiai mokomas mokytojo, ar individualiai, periodiškai dalyvaudamas grupinėse ir (ar) individualiose mokytojo konsultacijose.

Pavienio mokymosi forma įgyvendinama šiais mokymo proceso organizavimo būdais:
 • individualiu,
 • savarankišku,
 • nuotoliniu.
GRUPINIO MOKYMOSI FORMA
Grupinio mokymosi forma, kai tam tikram laikotarpiui sudarytos mokinių grupės (klasė, jungtinė klasė, pogrupis, laikinoji grupė) (toliau– klasė, grupė) mokosi mokytojų mokomos.

Grupinio mokymosi forma įgyvendinama šiais mokymo proceso organizavimo būdais:
 • kasdieniu,
 • neakivaizdiniu,
 • nuotoliniu.
KASDIENIS MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDAS
Mokiniai reguliariai, 5 dienas per savaitę, lanko Centrą ir nuosekliai mokosi mokomi mokytojų pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo programas; suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas.

Kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu mokomi:
 • pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo programas 7(6)-18 metų (iki 21 metų - turintys specialiųjų ugdymosi poreikių) mokiniai;
 • pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas: suaugę asmenys, siekiantys įgyti aukštesnio lygmens išsilavinimą (nebaigę pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos); turintys nepatenkinamų metinių įvertinimų ir siekiantys likviduoti dalyko(ų) įsiskolinimus; turintys pagrindinį išsilavinimą ir pageidaujantys geriau pasirengti toliau mokytis; mokęsi pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą ir negavę diplomo; 16-17 metų dirbantys jaunuoliai; nepilnametės, esančios nėštumo ir gimdymo atostogose; nepilnamečiai, auginantys savo vaikus.
NEAKIVAIZDINIS MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDAS
Mokiniai reguliariai, 2 kartus per savaitę, renkasi į Centro organizuojamas sesijas, nuosekliai mokosi mokomi ir konsultuojami mokytojų pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių) arba pagal individualius planus sudarytose klasėse, grupėse mokomi mokytojų pakartotinai mokosi pageidaujamų vidurinio ugdymo programos dalykų.

Neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu mokomi:
 • pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių): suaugę asmenys, siekiantys įgyti aukštesnio lygmens išsilavinimą (nebaigę pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos); turintys nepatenkinamų metinių įvertinimų ir siekiantys likviduoti dalyko (-ų) įsiskolinimus; turintys pagrindinį išsilavinimą ir pageidaujantys geriau pasirengti toliau mokytis; mokęsi pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą ir negavę diplomo; 16-17 metų dirbantys jaunuoliai; nepilnametės, esančios nėštumo ir gimdymo atostogose; nepilnamečiai, auginantys savo vaikus;
 • pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą pakartotinai pageidaujamų dalykų asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą.
NUOTOLINIS MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDAS
Mokiniai reguliariai, 5 dienas per savaitę, būdami skirtingose vietose, naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, susijungia į klasę, grupę ir nuosekliai mokosi mokomi mokytojų pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo programas; suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas.

Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupinio mokymosi forma) mokomi:
 • 11-18 metų (iki 21 metų - turintys specialiųjų ugdymosi poreikių) mokiniai, negalintys mokytis kasdieniu būdu pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;
 • besigydantys medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigoje, stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje medicinos pagalbą, ar namie, kuriems dėl ligos ar patologinės būklės gydytojų konsultacinė komisija yra paskyrusi mokymą namie;
 • turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, pagal pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendaciją, ne ilgiau kaip vienus mokslo metus;
 • dalyvaujantys didelio meistriškumo sportininkų rengimo, tarptautinių dalykinių olimpiadų pasirengimo, tarptautinėje mokinių mobilumo (judumo) ar mainų programose;
 • nepilnametės, esančios nėštumo ir gimdymo atostogose, nepilnamečiai, auginantys savo vaikus;
 • 7-18 metų (iki 21 metų - turintys specialiųjų ugdymosi poreikių) mokiniai pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas laikinai išvykę į užsienį, taip pat mokiniai pagal Vaiko teisių apsaugos tarnybos rekomendaciją;
 • mokiniai, mokomi kasdieniu būdu pagal vidurinio ugdymo programą, atitinkamo dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, jei nesusidaro laikinoji grupė;
 • suaugę asmenys, negalintys nuosekliai mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas kasdieniu ar neakivaizdiniu būdais;
 • laikinai ir nuolat užsienyje gyvenantys asmenys, pageidaujantys mokytis pagal lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos programas.
Joomla templates by Joomlashine