CENTRO TARYBA
Centro taryba yra aukščiausioji Centro savivaldos institucija, atstovaujanti Centro darbuotojams, mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Taryba atsiskaito ją rinkusiems Centro bendruomenės nariams. Taryba sudaroma iš Pedagoginės psichologinės pagalbos, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrių, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokinių ir vietos bendruomenės atstovų. Tarybos veiklos kadencijos trukmę nustato Centro direktorius.
MOKYTOJŲ TARYBA
Mokytojų taryba yra nuolat veikianti Centro savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus vedėjas, visi Centre dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, psichologas, jaunimo darbuotojas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
MOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA
Centro mokytojų metodinė taryba sudaro Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje dirbantys mokytojai. Mokytojų metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Centre, teikia Centro direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo. Mokytojų tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato Centro direktorius. Mokytojų tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas. Mokytojų tarybos veiklą koordinuoja Centro direktoriaus paskirtas asmuo.
MOKINIŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJA
Centro mokinių savivaldos institucija – Mokinių taryba. Jos narių skaičių ir veiklos kadencijos trukmę nustato Centro direktorius. Mokinių tarybos nariai yra mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, išrinkti atstovai. Mokinių tarybai vadovauja mokinių tarybos išrinktas vadovas – pirmininkas. Mokinių savivaldos institucija taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Centro renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, mokinių neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Centro tarybą.
RAJONO MOKYKLŲ METODINĖ TARYBA
Rajono mokyklų metodinė taryba yra rajono mokyklų metodinių būrelių pirmininkų susivienijimas, veikiantis Centre pagal Švietimo skyriaus vedėjo patvirtintus nuostatus. Metodinė taryba nustato mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės veiklos prioritetus, kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą mokyklose, teikia Centro direktoriui suderintus metodinių būrelių siūlymus dėl kvalifikacijos tobulinimo organizavimo. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas. Veiklą koordinuoja Centro darbuotojas, atsakingas už metodinę veiklą.
RAJONO MOKYTOJŲ METODINIS BŪRELIS
Rajono mokytojų metodinis būrelis – mokytojų grupė, veikianti Centre pagal Švietimo skyriaus vedėjo patvirtintus nuostatus. Metodinio būrelio nariai yra mokomojo dalyko mokytojai, mokyklų direktorių pavaduotojai, bibliotekininkai, pagalbos mokiniui specialistai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir klasių auklėtojai. Metodiniam būreliui vadovauja būrelio narių išrinktas pirmininkas. Veiklą koordinuoja Centro darbuotojas, atsakingas už metodinę veiklą.
Joomla templates by Joomlashine